Obecné informace o ochraně osobních údajů

Společnost Ultima trading, s.r.o., IČO 29034108, se sídlem Na Křivce 1074/9, Praha 10, PSČ 101 00, (dále jen “Správce“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností Ultima trading, s.r.o.

Ultima trading, s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Pro účely splnění informační povinnosti společnosti, s cílem uvést dotyčným osobám další skutečnosti o zpracování jejich osobních údajů společností Ultima trading, s.r.o., vydává Společnost tento dokument popisující politiku ochrany osobních údajů (dále jen "Privacy Policy"), který Ultima trading, s.r.o. transparentně zveřejní tak, aby dotčené osoby k ní měli snadný a permanentní přístup.

I. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Ultima trading, s.r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu se ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje Ultima trading, s.r.o. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu, nejméně však po dobu plnění smlouvy.

Osobní údaje získává Ultima trading, s.r.o. přímo od subjektu údajů, od třetích subjektů a z veřejných evidencí.

Rozsah zpracování osobních údajů společností Ultima trading, s.r.o.

Ultima trading, s.r.o. zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti;

 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;

 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, evidenční číslo obchodního partnera, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Účely zpracování osobních údajů společností Ultima trading, s.r.o.

 • zajištění a poskytnutí příslušných služeb souvisejících s nabízením bytových a nebytových jednotek uváděných na trh Správcem,

 • vyřízení poptávky či stížností subjektu údajů,

 • plnění povinností ze smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a Správcem,

 • plnění právních povinností anebo ochrana oprávněných zájmů Správce, subjektu údajů, případně třetích stran, přičemž konkrétní účel vyplývá z pokynů Správce

 • nabízení bytových a nebytových jednotek uváděných na trh Správcem, případně dalšími osobami náležejícími ke koncernu Ultima trading

Sdělení osobních údajů subjektem údajů pro jmenované účely je dobrovolné, zároveň je však v případě všech jmenovaných účelů, vyjma posledního, sdělení těchto osobních údajů základním předpokladem pro uzavření nebo změnu předmětné smlouvy, resp. poskytnutí sjednávaných služeb, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.

V případě posledního jmenovaného účelu není poskytnutí osobních údajů zákonným ani smluvním požadavkem; poskytnutí osobních údajů pro tento účel je dobrovolné, není podmínkou pro uzavření nebo plnění smluv a jejich další zpracování je podmíněno souhlasem subjektu údajů.

II. Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Ultima trading, s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli Graffitti Networks Grafix, s.r.o., a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu se ZOOÚ.

Zpracovateli osobních údajů Ultima trading, s.r.o. jsou zejména:           

 • dodavatelé nebo poskytovatelé služeb,

 • další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů.

Ultima trading, s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

III. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Ultima trading, s.r.o. uchovává osobní údaje dotčených osob pouze po nezbytně dlouhou dobu, která závisí na důvodu a účelu jejich zpracování, zejména však:

a) po dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou, zda trvání předsmluvních vztahů, pokud zpracovává osobní údaje na právním základě plnění smlouvy;

b) po dobu vyžadovanou příslušným obecně závazným právním předpisem, pokud zpracovává osobní údaje z důvodu plnění svých zákonných povinností;

c) po dobu trvání oprávněného zájmu dotyčné osoby nebo jiné fyzické osoby, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné z důvodu existence možnost ohrožení jejich života, zdraví nebo majetku;

d) po dobu trvání oprávněného zájmu, který sleduje Ultima trading, s.r.o., pokud je zpracování osobních údajů pro tento účel nezbytné;

e) po dobu výslovně uvedenou v souhlasu nebo do jeho odvolání, pokud zpracovává osobní údaje na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů podle jednotlivých právních základů jejich zpracování je společnost Ultima trading, s.r.o. oprávněna zpracovávat osobní údaje dotčené osoby pouze na slučitelné účely nebo pro speciální účely, jakými jsou například archivace nebo statistika.

Dotyčná osoba je oprávněna kdykoliv adresovat společnosti Ultima trading, s.r.o. žádost o sdělení doby uchovávání jejích osobních údajů.

IV. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ultima trading, s.r.o. důsledně respektuje zásady zpracování osobních údajů dotčených osob a jejich soukromí, přičemž dbá na dodržování základních zákonných zásad zpracování osobních údajů, a to, že osobní údaje musí být zejména:

a) získávané na konkrétní určený, vymezený a legitimní účel;

b) zpracovávány zákonným způsobem, spravedlivě a transparentně;

c) zpracovávané přiměřeně, relevantně s omezením na rozsah, který je nezbytný pro dosažení příslušného účelu jejich zpracování;

d) správné a podle potřeby aktualizována;

e) uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci dotčených osob nejvíce, dokud je to nutné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

f) zpracovávány způsobem, který zaručuje dostatečnou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím odpovídajících technických nebo organizačních opatření.

Ultima trading, s.r.o.  bez zbytečného odkladu oznámí porušení ochrany osobních údajů dotčené osobě, v případě porušení ochrany osobních údajů, které pravděpodobně povede k vysokému riziku pro práva a svobody fyzických osob, pokud není splněna některá z podmínek pro upuštění od oznamovací povinnosti.

Ultima trading, s.r.o.  nezamýšlí přenést osobní údaje dotčených osob do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Ultima trading, s.r.o.  zpracovává osobní údaje manuálně a automaticky. Ochrana osobních údajů je společností Ultima trading, s.r.o.  technicky a organizačně zabezpečení v souladu s legislativou o ochraně osobních údajů. Stejné zabezpečení vyžaduje Ultima trading, s.r.o.  i od zprostředkovatelů, se kterými má jako provozovatel uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s legislativou o ochraně osobních údajů.

V. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Ultima trading, s.r.o.  poskytne sdělení požadovaných informací do jednoho (1) měsíce od podání žádosti, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Ultima trading, s.r.o.  nebo smluvní zpracovatel Graffitti Networks Grafix, s.r.o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat společnost Ultima trading, s.r.o. nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;

 • požadovat, aby Ultima trading, s.r.o. nebo její smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Ultima trading, s.r.o. vždy do jednoho (1) měsíce od podání žádost informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;

 • subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;

 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;

 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje;

 • příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje;

 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

 • veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.